FAMILY MEMBERS

Grandmother-ï³ïÇÏ Grandfather-å³åÇÏ
Mother (mum, mummy, mom) — Ù³ÛñÇÏ, father (dad) ѳÛñÇÏ parents
Sister-ùáõÛñ, brother-»Õμ³Ûñ, son-áñ¹Ç daughter-¹áõëïñ, children
Uncle-ù»éÇ, Ñáñ»Õμ³Ûñ, aunt-Ñáñ³ùáõÛñ, Ùáñ³ùáõÛñ
cousin-½³ñÙÇÏ, niece-ùñáç ϳ٠»Õμáñ ³ÕçÇÏ,
nephew-ùñáç ϳ٠»Õμáñ áñ¹Ç, grandchildren-ÃáéÝÇÏÝ»ñ,
stepmother-Ëáñà ٳÛñ, godfather-ÏÝù³Ñ³Ûñ,
mother-in-law-ëÏ»ëáõñ, ½áù³Ýã, father-in-law-ëÏ»ëñ³Ûñ, ³Ý»ñ
sister-in-law-ѳñë, ù»ÝÇ, brother-in-law-ï»·ñ, ÷»ë³, ³Ý»ñÓ³·,
husband-³ÙáõëÇÝ, spouse wife-ÏÇÝ, fiancée-ѳñëݳóáõ
fiancé-÷»ë³óáõ, bride-ѳñë, groom-÷»ë³

Реклама

Lavash

Lavash (Armenian: լավաշ; Turkish: lavaş; Kurdish: nanê loş‎; Persian: لواش‎; Georgian: ლავაში) is a soft, thin unleavened flatbread  made in a tandoor and eaten all over the South Caucasus, Western Asia and the areas surrounding the Caspian Sea. Lavash is one of the most widespread types of bread in Armenia, Azerbaijan, Iran and Turkey.In 2014, «lavash, the preparation, meaning and appearance of traditional bread as an expression of culture in Armenia» was inscribed in the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.In 2016, making and sharing flatbread (lavash, katyrma, jupka or yufka) in communities of Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Turkey was inscribed on the list

Pan armenio en el mercado de Yerevan.JPG

UNUSUAL FOOD AROUND THE WORLD

Jiro is Japanese , and he likes food! When he asks , Do you want an egg ? , be careful . Most of us eat cooked eggs , but in Japan they often eat raw eggs on top of rice . Jiro says , We eat sushi — raw fish — all the time in Japan , so it isnt surprising that we eat raw eggs too!

Katka says that in her country , Slovenia , they have very good stews . Some of then are chicken ar beet , but others have got different meat — mice ! Not for me , thanks !

And now were at Lastris house . She lives in Indonesia . Its time to eat . Whats this ? you ask . oh , its a dragonfly , she answers . Perhaps you say : Ah , I see … er , not for me , thanks , and put it back on the plate !

Wangs from China , and his favourite food is snake  in them . There are special anake meat is good . I dont think I want to try it . But maybe Jiro , Katka , Lastri or Wang wouldny like some of the things that I eat !

Անհատական-հետազոտական աշխատանքներ

 • Մթնոլորտի  աղտոտումը, թունավոր նյութերը  օդում:Օդի աղտոտման  աղբյուրները:
 • Մթնոլորտն աղտոտում են քիմիական նյութերը, զանազան ֆիզիկական ազդակներ և միկրոօրգանիզմները, երբ դրանց արտանետվող քանակները գերազանցում են թույլատրելի կոնցենտրացիաները: Մթնոլորտն աղտոտող հիմնական նյութերից են ածխաթթվական (CO2) ու շմոլ (CO) գազերը, ծծմբի և ազոտի օքսիդները, ֆրեոնները և այլն: Դրանց քանակի ավելացման գլխավոր պատճառը նավթի, գազի, քարածխի, կենցաղային և արդյունաբերական թափոնների ու փայտի այրումն է: CO և CO2 գազերի արտանետումների ամենամեծ բաժինն ընկնում է հատկապես ավտոմոբիլային տրանսպորտին: 
  Ծծմբային գազի՝ ծծմբի երկօքսիդի (SO2) առաջացման աղբյուրը մինչև 5–7% ծծումբ պարունակող ածխի և մազութի այրումն է: Մթնոլորտում ծծմբի երկօքսիդը փոխարկվում է ծծմբի եռօքսիդի (SO3), որը օդում  վերածվում է ծծմբական թթվի և թթվային անձրևների ձևով թափվում է գետին: 
  Ազոտի մոնօքսիդի (NO) և ազոտի երկօքսիդի (NO2) առաջացման հիմնական աղբյուրը բենզինով ու դիզելային վառելիքով աշխատող ներքին այրման շարժիչներն են, ազոտական թթվի արտադրությունը: NO2-ը դեղին գույնի կայուն գազ է և մթնոլորտում պահպանվում է երկար ժամանակ: Հաճախ քաղաքների օդն այդ գազից ստանում է շագանակագույն երանգ: 
  Ավտոտրանսպորտի արտանետած ածխաջրածինները, հատկապես` քաղցկեղածին, շատ են նավթամթերքների թերայրումից առաջացող մրի ու գուդրոնի մեջ:
  Չափազանց վնասակար նյութեր են ֆրեոնները՝ մի շարք ածխաջրածինների հալոգեն ածանցյալները, որոնք հանգեցնում են օզոնային շերտի քայքայման, ինչի հետևանքով մեծանում է մարդկանց մաշկի քաղցկեղի առաջացման վտանգը:
  Գազից բացի, մթնոլորտ են թափանցում և կախույթի ձևով պահպանվում պինդ ածխածինը (մուր) և ծանր մետաղները:
  Որոշակի կլիմայական պայմաններում անդրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցությամբ տեղի է ունենում օդի երկրորդային աղտոտում՝ լուսաքիմիական սմոգ, երբ առաջնային աղտոտող նյութերը քայքայվում են՝ գոյացնելով աղտոտող նոր նյութեր:  Ջէկերը, արդյունաբերական ձեռնարկությունները և տրանսպորտը մթնոլորտ են արտանետում ոչ միայն վտանգավոր նյութեր, այլև մեծ քանակությամբ ջերմություն, ինչի հետևանքով մթնոլորտը տաքանում է, փոխվում են օդի խոնավությունն ու շարժունությունը՝ հանգեցնելով ջերմային աղտոտման: 
  Բույսերի և կենդանիների նեխման հետևանքով օդ են թափանցում նաև բազմաթիվ ախտածին մանրէներ:

Առաջադրանք

 

Ածանցավոր բառերն ընդգծիր:

ա) Շապիկ, մկնիկ, զատիկ, ծաղիկ, բալիկ, մայրիկ, աղջիկ, շնիկ, փիսիկ, գեղեցիկ, կապիկ, փոքրիկսիրունիկկողիկ(կոտլետ), տիկ, թիթեոնիկծիտիկքթիկ, տոտիկ, մատիկ:

բ) Գնդակ, գետակ, վանդակ, ելակ, կատակ, նապաստակ, առվակ, զավակ, բակ, գուշակ, որդյակ, դղյակ, կտակ, պատանյակ,թիակ, թակ, բլրակվարդակսոխակմահակ, մոծակ:

գ) Գայլուկ, բուկ, մանուկ, գառնուկձագուկ, ձուկ, ձիուկ, բազուկ,մուկ, աղմուկ, հատուկ, մարդուկպոչուկ, վհուկ, ձմերուկ:
Փակագծում տրված գոյականները գրի´ր եզակի կամ հոգնակի ձևով:

տղաները համարձակ աոաջ եկան: օրերը ամառանոցում արագ ու հետաքրքիր էին անցնում: Ծովափի ժայռերին թառել էին սպիտակ թռչունները: Ոստիկանը այդ տանը մի իսկական գա­զանանոց հայտնաբերեց: Մարդիկ կարող են հիսուն ձևով «այո» ասել, բայցայդ բառի գրության միայն մեկ ձև կա: Այդ լճի  ջրերըերբեք չի սաոչում: Մաքուր, անձրևից դեռ թաց փողոցները դատարկ էին:Հավանաբար մարդիկ քնած էին:

 Նախադասություններն  ավարտի´ր:

Աքլորներն իրար բզկտում էին, որովհետև կերը քիչ էր:

Սարսափելի  փոթորկից  նավը շուռ կգար, եթե նավատորմը թույլ լիներ:
Քանդակագործը գիշեր ու զօր աշխատում էր, որպեսզի վերջացնի քանդակը: 

Կետերի փոխարեն գրի´ր մի այնպիսի արմատոր և´ կետերից աջ գրված բառի հետ բարդ բառ կազմիև´ կետերից ձախգրված բառի  հետ:

Օրինակ ՝ խիճ. …. , գիր, խիճ  նկար գիր:

Շագանակ գույն թափ, ծաղիկ զարդ քար, հինգ անկյուն չափ, խաչ քար սիրտ, քանդակ գործ ընկեր,
ավազակ խումբ պետ,  բառ շղթա կապ,  վրեժ խնդիր գիրք

Առաջադրանք հայոց լեզվից

1.Ընդգծիր այն բառերը, որոնցում կա 
    -ակ վերջածանցը:
Մահակ, սոխակ, գնդակ,բանակ, գիտակ, գրտնակ, բռնակ, կատակ, թիակ, հատակ, սահնակ, վահանակ:
— որդ վերջածանցը
:
Հինգերորդ, անձրևորդ, դիտորդ, որսորդ, չորրորդ, առաջնորդ, երիզորդ, վարորդ, գնորդ:
-ուկ վերջածանցը:
Բազուկ, մժղուկ, ձագուկ, մանուկ, բամբուկ, թզուկ, տաղտուկ, հորթուկ, քերուկ:
 -գին վերջածանցը:
Էժանագին, գլխագին, ուժգին, ցավագին, փրկագին, սրտագին, թախանձագին, թանկագին:
-եղ վերջածանցը:
Ասեղ, զորեղ, տաշեղ, գունեղ, մարմնեղ, պղպեղ, համեղ, տունուտեղ:

2. Բառաշարքում առանձնացնել հոմանիշ բառերի վեց զույգ:
ա) Գոտեմարտիկ, բերկրանք, դշխո, գորով, սեթևեթանք, երաշխիք, հրճվանք, ըմբիշ, նազանք, խանդաղատանք, թագուհի, գրավական:

Գոտեմարտիկ-ըմբիշ

բերկրանք-նազանք

դշխո-թագուհի

գորով-խանդաղատանք

սեթևեթանք-նազանք
բ) Արահետ, երասան, անրջանք, հարգանք, դրախտ, աղջամուղջ, սանձ, իրիկնաշաղ, երազանք, շավիղ, եդեմ, ակնածանք:

Կոտայքի մարզ

Picto infobox map.png

Կոտայքի մարզ

Զինանշան
Kotayk marz gerb.jpg
Kotayk collage 1.png
Երկիր Հայաստան Հայաստան
Կարգավիճակ Մարզ
Մտնում է Հայաստան
Ներառում է ՀրազդանիԱբովյանիՆաիրիի շրջաններ
Վարչկենտրոն Հրազդան
Խոշորագույն քաղաք Աբովյան
Մարզպետ Կարապետ Գուլոյան
Հիմնական լեզու Հայերեն
Բնակչություն (2011) 254 397
(4-րդ %)
Խտություն 121,14
Ազգային կազմ Հայեր` 97,63 %
Եզդիներ` 1,50 %
Ասորիներ՝ 0,35 %
Ռուսներ` 0,25 %
Քրդեր` 0,08 %
Տարածք 2,089 կմ² (8-րդ տեղ)
Բարձրություն ծովի մ-ից՝
— Միջին բարձրություն
900-2,500 մ մ
Kotayk in Armenia.svg

Կոտայքի մարզառաջին մակարդակի վարչատարածքային միավոր Հայաստանի կենտրոնական հատվածում։ Միակ մարզն է, որը միջպետական սահման չունի Հայաստանի հարևան որևէ պետության հետ: Կոտայքը միաժամանակ նաև այն չորս մարզերից մեկն է, որոնք անմիջապես հարում են մայրաքաղաք Երևանին[1]:

Մարզի տարածքն ընդգրկում է Կոտայքի սարավանդըՄարմարիկ գետի ավազանը, Հրազդան գետի ավազանի վերին ու միջին հատվածը, ինչպես նաև Գեղամա լեռնաշղթայի արևմտյան լանջերը[2]: Այն հարավ-արևմուտքից սահմանակից է մայրաքաղաքին, արևմուտքից՝ Արագածոտնի, հյուսիսից՝ Լոռու, հյուսիս-արևելքից՝ Տավուշի, արևելքից՝ Գեղարքունիքի և հարավից՝ Արարատի մարզերին[2]:

Կոտայքի մարզի վարչական կենտրոնը Հրազդանն է[3][4]: Ամենամեծ քաղաքն Աբովյանն է, որը գտնվում է Երևան քաղաքից ընդամենը 10 կմ հեռավորության վրա: Կոտայքի մարզը զբաղեցնում է 2,089 կմ² տարածք (8-րդը Հայաստանի մարզերի շարքում)։ Ըստ 2011 թվականի տվյալների՝ մարզի բնակչությունը կազմում է 254 397 մարդ[5]։

Կոտայքի արևմտյան մասը նախկինում մտել է Մեծ Հայքի Այրարատ նահանգի Կոտայք, իսկ արևելյանը՝ Մազազ գավառներիմեջ[6]։ Ներկայիս վարչատարածքային միավորը ձևավորվել է Հայկական ԽՍՀ-ի մաս կազմող ԱբովյանիՀրազդանի և Նաիրիի շրջանների միավորման հետևանքով[7]։ Կոտայքի մարզը խորհրդային տարիներին ունեցել է զարգացած մեքենաշինական, հաստոցաշինական արդյունաբերություն, որն այժմ գրեթե վերացել է[8]։

Կոտայքի մարզը Հանրապետության տնտեսական խոշորագույն կենտրոններից է: Հրազդանում մինչ օրս գործում է ջերմաէլեկտրակայան[9] և ջրաէլեկտրակայան[10], որոնք բավարարում են Հայաստանի էներգետիկ պահանջների մի մասը[9]։  Մարմարիկ գետի ձախ ափին գտնվող Մեղրաձոր գյուղում պահվում են երկրի ոսկու պաշարների մեծ մասը։ Ծակաձոր քաղաքը Հայաստանի լեռնադահուկային սպորտի կենտրոնն է, որն ունի կարևոր զբոսաշրջային նշանակություն[11][12]: Մարզի տարածքը հարուստ է նաև պատմամշակութային հուշարձաններով։ Դրանց մարգարիտը Գառնու հեթանոսական տաճարն է, որը կառուցվել է 1-ին դարում և համարվում է մինչ օրս պահպանված նախաքրիստոնեական հայկական արվեստի եզակի նմուշներից մեկը։ Նշանավոր են նաև Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունու կողմից կառուցված Բջնի բերդը, ինչպես նաև միջնադարյան Կեչառիսի վանքային համալիրը և Գեղարդավանքը՝ ուր և պահվում էր հայտնի գեղարդը, որով հռոմեացի զինվորը խոցել է Քրիստոսի կողը