Sport in UK

Kids in British schools can do a lot of sport. Lots of teenagers do swimming or play football — but these days, there are other things they can do, too!

Craig Hopkins is 15 and he is in Year 11 at St Mary’ s School in Oakham. He loves playing rugby and cricket. But his favourite sport is rowing. There is a big lake neer my school and we go there once a week to row, says Craig . ‘I’m in the school team, and two or three times a year we row against teams from schools in other parts of the country.

Julia Ho is 16 and is in Year 11 at Sandown School, Derby. ‘Netball is cool’, says Julia. ‘But I love orienteering! In  orienteering, you have to run and run — but you have to find out where to go, too! You have a map and a compass, and you have to get to a place as fast as possible. It’s great fun — even when it’s raining!

Իմ հաշվետվությունը

Ես Մաթևոսյան Գրիգորն եմ։ Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի միջին մասնագիտական քոլեջում։ Մենք այստեղ անցնում ենք՝ հայոց լեզու, գրականություն, մաթեմատիկա, էկոլոգիա, բնագիտություն, հասարակագիտություն, հայոց պատմություն, անգլերեն, երաժշտություն և ֆիզկուլտուրա։ Շատ եմ սիրում ֆիզկուտուրան, քանի որ կրթահամալիրը թույլ է տալիս սովորողներին ընտրություն կատարել թե ինչ սպորտաձև  է ուզում նա։ Ես ընտրել եմ հրաձգություն և մեծ հաճույքով այցելում եմ այն։ Կատարել եմ պարտեզապուրակային աշխատանքներ։ Մասնակցել եմ նաև <<Հարիսայի տոնին>>, հյուրընկալել ենք խաչիկցիներին և հոյակապ անց կացրինք այդ տոնը։ Մասնակցել եմ նաև Հարսանիքի ծեսին։ Ճամփորդել եմ Օշական  գյուղ և այցելել մեր առաջին ուսուցիչ՝ Մեսրոպ Մաշտոցի գերեզմանը։ Շատ մեծ ակնկանիքներով եմ ընդունվել այս քոլեջ և իհարկե դրանք արդարացվել են։

Different Cultures- Different Pets

In Britain, about 50% of homes have got a pet. Almost sin million people in Britain have got a dog and five million have got a cat. Dogs, cats, birds and fish are the world’s  favourite pets. 

But people in other countries have got different ideas about pets. In Arab countries, for example, dogs are not popular because people believe they aren’t clean. And in Africa, very few people have got animals as pets.

Some people in China and Japan have got small but noisy pets. They aren’t dogs, cats, fish or budgies: they’re fighting crickets. These pets are very noisy!

The Inuits of northern Canada keep bear cubs, foxes and baby seals. They look after them until the animals grow up.

Another example of an unusual pet is the ‘Madagascar hissing cockroach’. It’s quite big. It’s clean and doesn’t bite, and it sometimes makes a loud noise. Madagascar hissing cockroaches make good pets for children. In Australia and Indonesia, some people have got’ sugar gliders’. They are marsupials (that means they have got a pocket or pouch’ for their babies — like a Kangaroo) and they ‘ fly ‘ from tree to tree.